Phí chí 1 phiⁿ siuⁿ-kòe té ê bûn-chiuⁿ, bô-kàu 1000 jī-goân. Thong-siông 1 ê toāⁿ-lo̍h niâ, ū-sî khah bô. Tōa-pō·-hūn ê phí bô-hoat-tō· chhiong-hun kau-tāi tê-bo̍k ê iàu-tiám.

Kí 1 ê lē: "Niú-thòng lâng chin khiáu; i hoat-hiān tē-sim-ín-le̍k." Chit khoán bûn-chiuⁿ ū-sî ē hō· lâng kiám-kí, kā lia̍t ji̍p "khó-lū thâi-tiāu" ê o·-miâ-toaⁿ. Chóng--sī, chhin-chhiūⁿ gín-á-phí ū 1 ji̍t ē tōa-hàn chiâⁿ-lâng, lán nā khó·-sim kā ióng-chhī, hō· i tit-tio̍h su-iàu ê ióng-hun, chiong-kui-bóe 1 chōa phí oân-nā ē-tit chiâⁿ-chò ū tì-sek ê bûn-chiuⁿ.