Chhōe kî-thaⁿ ēng-hoat, khòaⁿ Kok-ka (khu-pia̍t).

Kok-ka sī 1 ê ū thó͘-tē, chú-koân ê chèng-tī tan-ūi. Kok-ka ū chèng-hú hoa̍t-lo̍h hêng-chèng, pau-koat lī-iōng kéng-chhat, kun-tūi chè-tō͘ chip-hêng hoat-lu̍t (chhin-chhiūⁿ kā jîn-bîn khioh-sòe). Hiān-tāi ê kok-ka it-poaⁿ ū hiàn-hoat; pau-koat chi̍t-kóa ông-kok mā sī.

Ū-kóa kok-ka tī le̍k-sú-siōng iû 1 ê chú-iàu ê cho̍k-kûn/bîn-cho̍k kiàn-li̍p, a̍h-sī tī kiàn-kok ê kòe-têng ū kúi-ā-ê cho̍k-kûn chiâⁿ-chò 1 ê ū ì-sek ê kûn-thé. Ū lâng chheng-ho͘ chit khoán kok-ka sī bîn-cho̍k kok-ka. Mā ū kok-ka iû kúi-ā-ê ū thoân-thóng thó͘-tē ê bîn-cho̍k chó͘-sêng, āu--lâi kè-sio̍k î-chhî ka-kī ê bûn-hòa, chèng-tī ì-sek kap hêng-chèng tan-ūi, sīm-chì ū chū-tī-koân, kî-á, kok-koa. Chit-khoán kok-ka lāi-té ê tan-ūi ū-sî oân-nā ū lâng chheng-hō͘ sī "kok-ka"; in it-poaⁿ bô hoa̍t-lo̍h gōa-kau ê koân-lī. Liân-ha̍p ông-kok ê Cymru, Se-pan-gâ ê Catalunya, Danmark ê Føroyar-tó, Lō͘-se-a lāi-pō͘ ê Mordva Kiōng-hô-kok (Мордовскяй Республикась).

Kok-ka ê léng-thó͘ ū-sî m̄-sī kui tè kiap chò-hóe. Chhin-chhiūⁿ Tang Timor ū sè-tè thó͘-tē (Oecussi-Ambeno) tī Ìn-nî thóng-tī ê Se Timor.

Chham-chiàu siu-kái

Siong-koan ê bûn-chiuⁿ siu-kái