Liân-ha̍p Ông-kok

(Tùi Liân-ha̍p ông-kok choán--lâi)
Tāi Britain kap Pak Ireland Liân-ha̍p Ông-kok
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Flag of the United Kingdom.svg Royal Coat of Arms of the United Kingdom.svg
Kok-kî Bûn-chiong
Chu-kù: Dieu et mon droit
("Thiⁿ ū Siōng-tè, goá ū koân-lī")
Kok-koa: Siōng-tè pó-iū lú-ông
Chū-jiân tē-lí
(si̍t-chè khòng-chè tē-khu)
Liân-ha̍p Ông-kok ê só͘-chāi
Liân-ha̍p Ông-kok ê só͘-chāi.
Siú-to͘ Lûn-tun
Bīn-chek
  • Kok-thó͘ bīn-chek: 243,610 km² pâi sè-kài tē-80 miâ
Sî-khu UTC+0

(Hā-lēng-sî: UTC+1)

Jîn-bîn seng-oa̍h
Koaⁿ-hong gí-giân Eng-gí
Chèng-tī bûn-hoà
Léng-tō-jîn
Keng-chè si̍t-le̍k
Tiong-iong gîn-hâng Eng-lân gîn-hâng
hoè-pè tan-ūi Eng-pōng (£) (GBP)
Gini hē-sò͘ 31.6(2014 nî)
GDP (bêng-gī siōng ê) 2.490 bān-ek (2013 nî)
Pêng-kin GDP (bêng-gī siōng ê) 40879 (2013 nî)
HDI 0.892 (2014 nî)
Kok-ka chu-liāu
Kok-ka tāi-hō GBR
bāng-he̍k miâ-chheng sok-siá .uk
kok-chè tiān-oē khu-hō +44

Tāi Britain kap Pak Ài-ní-lân Liân-ha̍p Ông-kok (Eng-gí: United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) sī tī Au-chiu ê 1 ê kok-ka, tiāⁿ-tiāⁿ sī kiò-chò "Eng-kok" (英國, tùi Eng-lân lâi--ê; m̄-koh án-ne kiò bô chin chèng-khak).

Liân-ha̍p Ông-kok sī 4 ê pang-kok (country) cho͘-sêng--ê: Eng-lân, So͘-kat-lân, Ui-le̍k-sū (chit 3 ê tī Britain-tó téng-kôan) kap Pak Ài-ní-lân (tī Ài-ní-lân-tó ê pak-pêng).

Liân-ha̍p Ông-kok sī Au-chiu Liân-bêng ê hōe-ôan kok-ka, m̄-koh bô iōng euro, in ê hoè-pè sī Eng-pōng.

Liân-ha̍p Ông-kok sī 1 ê ū hiàn-hoat ê ông-kok; i ê thâu-lângCha-bó͘ Ông Elizabeth 2-sè; siú-siòng (chhoā-thâu ê pō͘-tiúⁿ) sī Boris Johnson. Liân-ha̍p Ông-kok ê siú-to͘London.