So͘-kat-lân Gael-gí

So͘-kat-lân Gael-gí (Gàidhlig) sī So͘-kat-lân ê chi̍t ê giân-gí. Pún gí sī Celt gí-cho̍k Gael-gíSo͘-kat-lân ê chi̍t khoán, kap Ài-ní-lân-gí, Manx-gí beh-kâng.