Giân-gú

(Tùi Giân-gí choán--lâi)

Ōe-gí (話語)[1] he̍k-chiá gí-giân / gú-giân (語言), a̍h-sī kán-tan kóng ōe (話)[2], sī 1 thò tāi-piáu kap thoân-ta̍t ì-gī ê hē-thóng. Ōe-gí ū kiat-kò·, pau-koat gí-hoat, siaⁿ-ūn. Ōe-gí thàu-kòe hû-hō thoân-ta̍t; hû-hō ê mûi-kài pau-koat siaⁿ-im, chhiú-sè, piáu-chêng, chu-sè, bûn-jī...téng-téng.

Ōe-gí lêng-le̍k sī lâng siōng ki-pún ê hêng-ûi chi it. Lâng ê ōe-gí chē-chē khoán; chóng--sī bô 1 thò goân-chek ū-hoat-tō· khek-koan tēng-gī ōe-gí chi-kan ê piⁿ-kài.

Chham-khóSiu-kái

  1. Douglas, Carstairs (1873). Chinese English dictionary of Vernacular or Spoken Language of Amoy. p. 108. 
  2. Douglas 1873.

Siong-koanSiu-kái

 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: Language