Pang-chān:言語

(Tùi 言語 choán--lâi)


言語[1],或者語言話語[2]抑是[3], 是1套代表佮傳達意義个系統。語言有結構,包括語法聲韻。語言透過符號傳達;符號个媒介包括聲音、手勢、表情、姿勢、文字……等等。

言語能力是人上基本个行為之一。人个言語濟濟款;總是無一套原則有法度客觀定義語言之間个邊界。

  1. Ogawa Naoyosi, pian. (1931–1932). "言語". 臺日大辭典 Tai-Nichi Dai Jiten [Tâi-Ji̍t Tōa Sû-tián]. OCLC 25747241. 
  2. Douglas, Carstairs (1873). Chinese English dictionary of Vernacular or Spoken Language of Amoy. p. 108. 
  3. Douglas 1873.
 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: Language