Thó-lūn:Phó͘-sè Giân-gú-khoân soan-giân

(Tùi 普世語言權宣言 choán--lâi)

普世語言權宣言 siu-kái

普世語言權宣言是一份推捒語言權的國際文件,尤其注重強欲絕種的語言的權利,簽名支持這份宣言的有聯合國教科文組織、世界各地的筆會佮真濟非政府組織

外部連結 siu-kái

返回 "Phó͘-sè Giân-gú-khoân soan-giân" 頁面。