Unesco a̍h-sī UNESCO, a̍h-sī lóng hó? Bo̍k-chiân bô sek-tong ê choán-ia̍h A-giâu 18:13, 24 Aug 2004 (UTC)

Kán-siá lâi-ê mi̍h, khó-lêng iōng choân toā-siá khah hó. (iōng UNESCO). Pektiong 02:31, 26 Aug 2004 (UTC)

聯合國教育、科學佮文化組織 siu-kái

 

聯合國教育、科學佮文化組織 (嘛會使講聯合國教科文組織)是聯合國內底一个組織,一般簡寫做Unesco (按英語United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization來的)。

返回 "UNESCO" 頁面。