Liân-ha̍p-kok Kaù-iok, Kho-ha̍k kap Bûn-hoà Cho͘-chit (mā ē-sài kóng Liân-ka̍p-kok Kaù-Kho-Bûn Cho͘-chit) sī Liân-ha̍p-kok lāi ê 1-ê cho͘-chit. It-poaⁿ kán-siá choè UNESCO (àn Eng-gí miâⁿ United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization lâi-ê).

UNESCO ê kî-á


Goā-pō͘ liân-kiat

siu-kái