Thó-lūn:Liân-ha̍p-kok

(Tùi 聯合國 choán--lâi)

Chéng-ha̍p siu-kái

Ē-kha chit-toaⁿ pún-chiâⁿ siá tī chouchit hia, chóng--sī khah sek-ha̍p "Liân-ha̍p-kok" chit ê phiau-tê, só·-í ū lâng kā soá lâi tī chit tah. Góa koh kā sóa khì tī bûn-chiuⁿ pún-ia̍h. 67.242.69.127 17:16, 20 Jul 2004 (UTC)


Liân-ha̍p-kok sī siáⁿ-hòe ? siu-kái

Liân-ha̍p-kok chit-ê tōa-ka-têng iū la̍k-ê chú-iàu ê ki-koan chó·-sêng--ê:

Tû-liáu Kok-chè hoat-têng siat tī Hô-lân hái-gâ í gōa,kî-thaⁿ ê ki-kó· lóng mā siat tī Niú-iok Liân-ha̍p-kok Chóng-pō· 。


聯合國 siu-kái

 
聯合國的旗仔

聯合國是一个由國家組成的國際組織。佇1945年10月24,美國加州舊金山成立。

聯合國現任的秘書長是潘基文(반기문)。

主要的機關 siu-kái

聯合國這个大家庭由六个主要的機關組成的:

  • 聯合國總會
  • 安全理事會
  • 經濟佮社會理事會
  • 托管理事會
  • 國際法庭
  • 聯合國秘書處

關係組織:

除了國際法庭設佇荷蘭海牙(Den Haag)以外,其他的機關攏嘛設佇紐約聯合國總部。

外部的連結 siu-kái

 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: United Nations

返回 "Liân-ha̍p-kok" 頁面。