Thó-lūn:Kok-chè cho͘-chit

進行的討論
(Tùi 國際組織 choán--lâi)

TalkSiu-kái

Góa kám-kak chit ê tēng-gī siūⁿ e̍h: bô tiāⁿ-tio̍h ài chhiam tiâu-io̍k. Mā bī-pit sī chèng-hú chi-kan ê cho·-chit. A-giâu 07:28, 18 Nov 2004 (UTC)

國際組織Siu-kái

國際組織國家條約組成的組織。

返回 "Kok-chè cho͘-chit" 頁面。