Liân-ha̍p-kok Tāi-hōe

Liân-ha̍p-kok Tāi-hōe (聯合國大會) sī Liân-ha̍p-kok ê chú-iàu ki-kò͘ chi-it.

New York Liân-ha̍p-kok Chóng-pō͘ Liân-ha̍p-kok Tāi-hōe ê hōe-gī-thiaⁿ

Liân-ha̍p-kok Tāi-hōe iû só͘-ū Liân-ha̍p-kok ê sêng-ôan-kok chó͘-sêng, ta̍k nî tēng-kî kí-hêng chi̍t pái hōe-gī, ùi sêng-oân-kok tiong thui-soán chi̍t ūi tāi-hōe chú-sek, pēng iû pì-su-chhù hū-chek tiû-pī. Chú-sek sui-jiân ū tāi-hōe léng-siù ê miâ-gī, tān-sī si̍t-chè siōng i chip-chiáng kan-na ē chú-chhî gī-sū chìn-hêng ûi-chú; pì-su-tiúⁿ chiah sī si̍t-chè siōng Liân-ha̍p-kok cho͘-chit ê he̍k-sim jîn-bu̍t, thàu-kòe hia̍p-tiau kok-kok ê ì-kiàn, cho͘-chit kū-thé kang-chok í lo̍h-si̍t tāi-hōe koat-gī téng sū-bū, ē-sái tī kok-chè kan hoat-hui tiōng-tāi ê iáⁿ-hióng-la̍t.

Sui-jiân kok sêng-oân-kok tī tāi-hōe ê siū-koân, èng-kai sī Liân-ha̍p-kok hêng-sú kok-chinóg koat-gī ê koân-le̍k lâi-goân; m̄-koh si̍t-chè siōng, te̍k-pia̍t sī tī sia̍p-ki̍p tē-iân chèng-tī ê būn-tê siōng, An-chôan Lí-sū-hōe chiah sī chin-chiàⁿ ak ū koat-chhek koân-le̍k ê cho͘-chit. Chi̍t-ê bêng-hián ê lē sī, Liân-ha̍p-kok Pì-su-tiúⁿ chi̍t chit miâ-gī siōng sui-jiân iû tāi-hōe soán-kí sán-seng, si̍t-chè siōng tī pún kài tāi-hōe khui-gī chìn-chêng, sin jīm pì-su-tiúⁿ ê jîn-soán í-keng iû An-choân Lí-sū-hōe kok sêng-oân-kok kap kok tōa khu-he̍k cho͘-chit thàu-kòe hia̍p-siong sán-seng, tāi-hōe chí sī tī hêng-sek siōng phah-pho̍k-á thong-kòe niā-niā. Koh-khah pêng-siông ê chōng-hóng sī, keng tāi-hōe to-sò͘-koat ê koat-gī, keng-siông bô-hoat-tō͘ iok-sok An-chôan Lí-sū-hōe sêng-oân-kok ê hêng-ûi, iā bô-hoat-tō͘ té-khòng An-lí-hōe jīm-hô chi̍t ê siông-jīm lí-sū-kok ê hó͘ⁿ-koat.