Thó-lūn:Giân-gú

(Tùi 語言 choán--lâi)

語言是一套代表佮傳達意義的系統,語言有結構,包括語法聲韻,語言透過符號傳達;符號的物件包括聲音、手勢、表情、姿勢、文字等等。

語言能力是人上基本的行為之一,人的語言濟濟款;總是無一套原則有法度客觀定義語言之間的邊界。

返回 "Giân-gú" 頁面。