Thó-lūn:Giân-gú-ha̍k

(Tùi 語言學 choán--lâi)

語言學 siu-kái

一般所講的語言學,就是用科學的方式,來研究人類的語言的學科/學問,若人講的語言學家就是做語言學研究的學者。

返回 "Giân-gú-ha̍k" 頁面。