Thó-lūn:Kho-ha̍k

(Tùi 科學 choán--lâi)

科學 (kho-ha̍k)是用科學的法度來建立的知捌的系統。科學有時着是知捌个意思,毋過嘛真重視伊研究產成个背景。若嚴格來講,一般科學是會通予’人檢驗个對世界(學者講大自然, 宇宙)是安怎運作个假說。

返回 "Kho-ha̍k" 頁面。