Kho-ha̍k

Kho-ha̍k (科學) sī iōng kho-ha̍k-te̍k hoat-tō͘ lâi kiàn-li̍p ê chai-bat ê hē-thóng. "Kho-ha̍k" ū-sî chio̍h sī "chai-bat" ê ì-sù, m̄-koh mā chin tiōng-sī i gián-kiù sán-seng ê pōe-kéng. Nā giâm-keh lâi kóng, it-poaⁿ jīn-ûi kho-ha̍k sī ē-tàng hong kiám-giām ê tùi sè-kài (ha̍k-chiá kóng tāi-chū-jiân, ú-tiū) sī án-chhóaⁿ ūn-chok ê ké-soeh.