Phó͘-sè Giân-gú-khoân soan-giân

Phó͘-sè Giân-gú-khoân Soan-giân (普世言語權宣言, Eng-gí: Universal Declaration of Linguistic Rights) sī 1-hūn chhui-sak giân-gú-khoân ê kok-chè bûn-kiāⁿ, iû-kî chù-tiōng kiông-beh choa̍t-chéng ê giân-gú ê khoân-lī. Chhiam-miâ chi-chhî chit-hūn soan-giân--ê ū Unesco, sè-kài kok-tē ê PEN Club (pit-hōe), kap chin-chē NGO.

Goā-pō· liân-kiat

siu-kái