So͘-kat-lân

So͘-kat-lân (Eng-gí: Scotland "Su-kot-làn"; So͘-kat-lân Gael-gí: Alba), sī tī Britain-tó pak-pêng ê thó͘-tē, sī cho͘-ha̍p chò Liân-ha̍p Ông-kok 4 ê kok-ka (country) ê 1 ê.

Scotland
Alba
So͘-kat-lân
So͘-kat-lân kî-á
kî-á
So͘-kat-lân ê só͘-chāi.
Tē-ūi Liân-ha̍p Ông-kok ê cho͘-sêng pang-kok

Hō-miâSiu-kái

Eng-gí-miâ Scotland lâi-goân sī Scoti, sī Latin-gí tùi Gael lâng ê kiò-hoat. Kâng gí-goân ê tē-hō-miâ Scotia, tāi-seng sī kóng kin-á-ji̍t ê Ài-ní-lân. Kàu siōng-bô 11 sè-kí ê sî, Scotia chiah hông ēng lâi piáu-sī ēng Gael-hē giân-gí ê So͘-kat-lân Forth Khe í pak tē-hng; hit-chūn ia̍h ū chi̍t jī tùi Gael-gí Alba piàn--lâi ê Albania kap Albany. Tāi-khài tī Āu-kî Tiong-sè-kí ê sî-chūn, Scots kap Scotland pìⁿ khah phó͘-phiàn ēng lâi hō kin-á-ji̍t ê So͘-kat-lân jîn-bîn kap tē-hng.

Bûn-hiàn tang-tiong, Scotland ê im-e̍k-gí ū So͘-kat-lân[1], So͘-kiat-lân[2], So͘-kek-lân[3] ia̍h Su-kat-lân (Sòaⁿ-thâu-ōe)[4] téng khoán.

Jîn-kháuSiu-kái

Giân-gíSiu-kái

So͘-kat-lân ū 3 khoán koan-hong sêng-jīn giân-gí: Eng-gí, So͘-kat-lân-gí, kap So͘-kat-lân Gael-gí.[5][6] So͘-kat-lân Piau-chún Eng-gí (Scottish Standard English) sī So͘-kat-lân só͘ thong-hêng ê chi̍t khoán Eng-gí piàn-chéng.[7] Kun-kù 2011 nî phó͘-cha, 63% ê So͘-kat-lân jîn-kháu sī bē-hiáu So͘-kat-lân-gí--ê.[8] Lēng-gōa tī So͘-kat-lân ia̍h ū chi̍t khoán Koân-tē Eng-gí (Highland English). Nā Gael-gí hong-bīn, chú-iàu sī ùi Se-hng Kûn-tó (Western Isles) teh kóng.[9] Gael-gí ê sú-iōng jîn-kháu, tī 1881 nî ū 250,000 lâng, kàu 2008 nî í-keng chhun 60,000 lâng chó-iū.[10]

Tē-líSiu-kái

Chèng-tīSiu-kái

Chham-khóSiu-kái

  1. "Cha̍p-jī goe̍h 27 hō, kū-le̍k 11 goe̍h 12 ji̍t, An I-seng-niû tī So͘-kat-lân kòe-óng". Tâi-lâm Kàu-hōe-pò (264). 1907 nî 3 goe̍h. 
  2. "Pa Bo̍k-su-niû Ê Sió-toān". Tâi-lâm Kàu-hōe-pò. 1909 nî 10 goe̍h. 
  3. John Macgowan (1883). "Scotland". English and Chinese dictionary of the Amoy dialect. 
  4. Siù-chú Iâ-so͘ Ki-tok kâi Sin-ieh Tshuân-tsṳ. 1892. 
  5. Gaelic Language Plan, www.gov.scot. Retrieved 2 October 2014.
  6. Scots Language Policy, www.gov.scot. Retrieved 2 October 2014.
  7. Stuart-Smith J. Scottish English: Phonology in Varieties of English: The British Isles, Kortman & Upton (Eds), Mouton de Gruyter, New York 2008. p.47
  8. "Scotland's Census 2011". National Records of Scotland. 27 May 2014 khòaⁿ--ê. 
  9. Kenneth MacKinnon. "A Century on the Census—Gaelic in Twentieth Century Focus". University of Glasgow. goân-loē-iông tī 5 September 2007 hőng khó͘-pih. 26 September 2007 khòaⁿ--ê. 
  10. "Can TV's evolution ignite a Gaelic revolution?". The Scotsman. 16 September 2008.