Lating-gí

(Tùi Latin-gí choán--lâi)

Lating-gí (Lingua Latina), he̍k-chiá La-teng-gí, Lat-teng-gí[2], Lia̍p-teng-gí[3], sī chi̍t-chióng kó͘-chá Roma-lâng kóng ê gí-giân. Roma Thian-chú-kàu Kàu-hoē chit-má tī chèng-sek to͘-ha̍p iû-goân ēng Lating-gí, só͘-í i sī Vaticano ê koaⁿ-hong gí-giân.

Lating-gú
lingua Latīna

Latin inscription, in the Colosseum of Rome, Italy
Hoat-im [laˈtiːna]
Goân-chū kok-ka
Sú-iōng tē-khu Originally in the Italian Peninsula, and the zone of influence of the Roman Empire. Today, it is official in Vatican City, although Italian is the working language there.
Bîn-cho̍k Latins, Romans
Era 7th century BC Pang-bô͘:Endash 18th century AD
Gí-hē
Bûn-jī hē-thóng Latin alphabet 
Koaⁿ-hong tē-ūi
Koaⁿ-hong gí-giân  Vatican City
 Holy See
Koán-lí ki-kò͘
Gí-giân tāi-bé
ISO 639-1 la
ISO 639-2 lat
ISO 639-3 lat
Glottolog impe1234
lati1261
Linguasphere 51-AAB-aa to 51-AAB-ac
Map indicating the greatest extent of the Roman Empire under Emperor Trajan (c. 117 AD) and the area governed by Latin speakers (dark red). Many languages other than Latin were spoken within the empire.
Range of the Romance languages, the modern descendants of Latin, in Europe.
Che bûn-chiong pau-hâm IPA hû-hō. Nā-sī bô siong-koan ê jī-hêng chi-oān, lí khó-lêng ē khoàⁿ tio̍h būn-hō, hng-kheng ia̍h-sī khî-thaⁿ hû-hō, bô-hoat-tō͘ chèng-siông hián-sī Unicode jī-goân. Chhiáⁿ lí khoàⁿ Help:IPA.
Recording of two fluent modern-day Latin speakers talking about the Ninfa Gardens, with English and Latin subtitles

Kho-ha̍k kap i-ha̍k ū chiâⁿ chē jī-sû sī Latin-gí. Hiān-tāi ê gí-giân mā ū chiâⁿ chē sī ùi Latin-gí lâi--ê, chhin-chhiūⁿ Se-pan-gâ-gí, Portugal-gí, Hoat-gí, Italia-gí kap Romania-gí.

Chham-khó

siu-kái
  1. "Schools". Encyclopædia Britannica. 24 (11 pán.). 1911. pp. 363–376. 
  2. John Macgowan (1883). "Latin". English and Chinese dictionary of the Amoy dialect. 拉丁 Lat teng 
  3. Thomas Barclay (1923). "拉". Supplement to Dictionary of the Vernacular or Spoken Language of Amoy. lia̍p-teng, Latin. 

Gōa-pō͘ liân-kiat

siu-kái
 
Wikipedia
Wikipedia ū Lating-gí ê pán-pún.
 
Wikibooks ū koan-hē Latin-gí ê kàu-châi kap soat-bêng-su.