Sèng-chō (聖座, Latin-gí: Sancta Sedes) sī Lô-má Thian-chú-kàu kàu-hông ê chit-khoân, mā sī Thian-chú-kàu-hoē choè ko ê chú-kàu-chō.

Koh khoàⁿ siu-kái