Kàu-hông-léng (教皇領, Latin-gí: Civitas Ecclesiae) ia̍h kiò Kàu-hông-kok (教皇國), sī chi̍t ê bô-tī-leh ê kok-ka, thâu-lâng sī Lô-má Thian-chú-kàu kàu-hông. 754 nî kiàn-li̍p, 1870 nî hō͘ Í-tāi-lī Ông-kok bia̍t-bông.

Kàu-hông-léng
Stato della Chiesa
Status Ecclesiasticus
756 nî–1870 nî
(khàng-ūi: 1798 nî–1799 nî, 1809 nî–1814 nî, 1849 nî)
Kàu-hông-léng kî-á
kî-á
Kàu-hông-léng
bûn-chiong
Kok-koa: Marcia trionfale (1857–1870)
Siú-to͘ Lô-má
Thong-iōng gí-giân La-teng-gí, Í-tāi-lī-gí, Occitan-gí
Chèng-hú kun-chú-chè
Le̍k-sú  
• Kiàn-li̍p
756 nî
• Pang-hoāi
1870 nî

Siong-koan siu-kái