Ìn-Au gí-hē sī sè-kài-siōng ê chi̍t kûn gí-giân, ē-té hâm Au-chiu, Iran, kap Lâm-a ê chē khoán chú-iāu gí-giân. Kî-tiong jîn-kháu khah chē--ê ū Se-pan-gâ-gí, Eng-gí, Hindi-gí, Phû-tô-gâ-gí, Bangla-gí, Lō͘-se-a-gí, Tek-gí, Marathi-gí, Hoat-gí, Italia-gí, Punjab-gí, Urdu-gí.