Lô-má Ông-kok

(Tùi Roman Kingdom choán--lâi)

Lô-má Ông-kok (羅馬王國, Latin-gí: Regnum Romanum), mā thang hō ông-chèng sî-kî (王政時期), sī Kó͘-tāi Lô-má chi̍t tōaⁿ kun-chú-chè hêng-sek chèng-hú sî-tāi, thóng-tī Lô-má siâⁿ kiam hū-kīn só͘-chāi.