Kó͘-tāi Lô-má sī tāi-io̍k tī chêng 10 sè-kí tùi Italia poàn-tó hoat-tián chhut-lâi ê bûn-bêng, āu-boé hùn-toā ka Tē-tiong-hái ê sì-chiu-ûi, chiâⁿ chò sè-kài le̍k-sú-siōng siāng toā ê tè-kok chi it.

Pont du Gard, tī kin-á-ji̍t Hoat-kok ê chi̍t-ê Lô-má ûi-jiah.

Siong-koan siu-kái