Té-kokgoân-siúhông-tè ia̍h-sī lú-hông ê kun-chú-chè kok-ka. Tè-kok it-poaⁿ só͘-kóng-ê sī léng-thó͘ khòng-khoah, jîn-kháu chèng-to, ē-tàng chi-phòe kap thóng-tī chōe-chōe bîn-cho̍k ê kiông-sēng kok-ka.