Tiong-kok thâu chi̍t ê hông-tè Chîn Sí Hông.

Hông-tèTiong-kok tùi Chîn-tiâu khai-sí ê chi̍t chióng thóng-tī-chiá chheng-hō; mā ēng-lâi kóng sè-kài kî-tha bûn-hoà ê léng-tō-chiá. It-poaⁿ lâi kóng, hông-tè ê tē-ūi pí "ông" khah koân.

Kap hông-tè beh siō-kâng ê thóng-tī-chiá ū Lō͘-se-a ê "sa-hông", Ji̍t-pún ê "thian-hông", kap I-su-lân sè-kái ê "sultan" téng-téng.

Se-iûⁿ bûn-hoà lāi-té, chhan-chhiūⁿ Eng-gí ê "emperor", Tek-gí ê "Kaiser", he̍k-chiá sī Lô-má Tè-kok ê "imperator", tī Hàn-bûn it-poaⁿ mā hoan-e̍k chò "hông-tè".