"Hàn-bûn" ê kî-tha ì-sù, chhiáⁿ chham-khó Hàn-bûn (khu-pia̍t-ia̍h).

Hàn-bûn (漢文) mā ū kóng kó͘-bûn (古文), bûn-giân-bûn (文言文), he̍k-chiá bûn-giân (文言), sī Tiong-kok ê kó͘-tián bûn-thé, ēng bûn-gí lâi kì sū, kap kháu-gí bô tùi-tâng. Tī Ji̍t-pún, Oa̍t-lâm, Tiâu-sián téng tē, Hàn-bûn mā sī kó͘-chá ê bûn-su hêng-sek. Hiān-tāi tī Tâi-oân ê Tiong-hoâ Bîn-kok kok khoán hoat-lu̍t tiâu-bûn kap chèng-hú kong-bûn, oan-ná iáu ū pō͘-hūn bûn-giân ê sèng-chit.

Tī Bân-lam-gú tiong, bûn-giân-bûn ài iōng Hàn-bûn tha̍k-chheh-im tha̍k, á piàn-tiāu ê kui-chek chhām kháu-gí bô-kâng.

Siong-koanSiu-kái