"Hàn-bûn" choán koè chia. Chhōe kî-thaⁿ ēng-hoat, khòaⁿ Hàn-bûn (khu-pia̍t-ia̍h).

Hàn-bûn (漢文) mā ū kóng kó͘-bûn (古文), bûn-giân-bûn (文言文), he̍k-chiá bûn-giân (文言), sī Tiong-kok ê kó͘-tián bûn-thé, ēng bûn-gí lâi kì sū, kap kháu-gí bô tùi-tâng. Tī Ji̍t-pún, Oa̍t-lâm, Tiâu-sián téng tē, Hàn-bûn mā sī kó͘-chá ê bûn-su hêng-sek. Hiān-tāi tī Tâi-oân ê Tiong-hoâ Bîn-kok kok khoán hoat-lu̍t tiâu-bûn kap chèng-hú kong-bûn, oan-ná iáu ū pō͘-hūn bûn-giân ê sèng-chit.

Hàn-bûn
漢文/文言/古文
Goân-chū kok-ka Tiong-kok, Ji̍t-pún, Tiâu-sián, Oa̍t-lâm
Era chiân 5 sè-kí kàu 2 sè-kí;
bûn-gí [ja]: kàu 20 sè-kí
Gí-hē
Bûn-jī hē-thóng Hàn-jī
Koaⁿ-hong tē-ūi
Koaⁿ-hong gí-giân  Tiong-hoâ Bîn-kok (Tâi-oân)
Gí-giân tāi-bé
ISO 639-3 lzh
Glottolog lite1248
Linguasphere 79-AAA-aa

Tī Bân-lam-gú tiong, bûn-giân-bûn ài iōng Hàn-bûn tha̍k-chheh-im tha̍k, á piàn-tiāu ê kui-chek chhām kháu-gí bô-kâng.

Siong-koan

siu-kái