Piàn-tiāu (變調), mā thang kiò choè liân-sio̍k piàn-tiāu (連續變調) ia̍h sī liân-tha̍k piàn-tiāu (連讀變調), sī tī 2 ê siaⁿ-tiāu liân-sio̍k ê sî-hāu siaⁿ-tiāu hoat-seng piàn-hoà ê gí-im-ha̍k hiān-siōng.

Chin chē Hàn-gí-cho̍k ê gí-giân lāi-té ū piàn-tiāu ê hiān-siōng.