Siaⁿ-tiāu, tī gí-im-ha̍k lāi-té sī chí im-chat tī hoat-im koè-têng lāi-té nā-sī koân-kē seng-kàng kap tn̂g-té bô-kāng, ì-sù ū khó-lêng bô-kāng ê chhiau im-toān sêng-hūn.

Siaⁿ-tiāu ê koân-kē ē-sái o̍h im-kai hit-khoán, ēng A-la-pek sò͘-jī 1 kàu 5 piau-kì, kî-tiong „55“ ê hoat-im chhin-chhiūⁿ im-kai „5“ (so), tn̂g-tō͘ sī nn̄g phek.

Ū siaⁿ-tiāu hē-thóng ê gí-giân kiò choè siaⁿ-tiāu gí-giân. Hàn-gí-cho̍k ê gí-giân lóng sī siaⁿ-tiāu gí-giân.

Koh khoàⁿ siu-kái