im-chat (Eng-gí: syllable) sī lâng kóng-oē chhut siaⁿ-im ê ki-pún tān-ui. Pí-lūn-kóng "lâng" chit-ê bêng-sû tio̍h sī chi̍t-ê im-chat. Pe̍h-oē-jī thoân-thóng-siōng nā teh siá Tâi-gí pún-sin ê giân-gí, lóng sī ēng liân-oe̍h (-) kā im-chat keh khui.