Hàn-gú-cho̍k

(Tùi Hàn-gí-cho̍k choán--lâi)


Hàn-gú-cho̍k (漢語族) sī Hàn-Chōng gú-hē tiong ê chi̍t ki. Koan-î i só͘ pau-hâm ê giân-gú chióng-lūi, tī giân-gú ha̍k-kài chú-iàu ū nn̄g phài bô-kāng ê koan-tiám. Chi̍t phài jīn-ûi Hàn-gú-cho̍k chí-ū Hàn-gú chi̍t chióng giân-gú; lēng-goā chi̍t phài jīn-ûi Hàn-gú-cho̍k pau-hâm Koaⁿ-ōeKàm-gúBân-gúOa̍t-gúKheh-ka-gúNgô͘-gúSiong-gú téng 7-toā giân-gú, koh ka-siōng Bân-gú lōe-pō͘ bô-hoat-tō͘ hō͘-siong kau-tâm, só͘-í Bân-gú si̍t-chè-siōng sī chi̍t lūi giân-gú, tī giân-gú-ha̍k siōng ê kui-sio̍k eng-kai sī Bân-gú gú-kûn; i ē-kha ê Bân-lâm-gúBân-tang-gúBân-pak-gúBân-tiong-gú kap Phô͘-sian-gú tō lóng sī tan-it giân-gú. Thâu chi̍t ê koan-tiám kā Kàm-gú, Bân-gú, Oa̍t-gú, Ngô͘-gú, Koaⁿ-ōe, Chìn-gú, Siong-gú, Kheh-ka-gú tòng-chò sī Hàn-gú ê hong-giân; āu-piah hit khoán koan-tiám jīn-ûi Hàn-gú-cho̍k pau-hâm liáu kúi-nā ê hō͘-siong koan-liân ê kok-chū to̍k-li̍p ê chhin-sio̍k giân-gú.

Hàn-gú-cho̍k
Tē-lí
hun-pò͘
 Tiong-kok
 Hiong-káng
 Ò-mn̂g
 Tâi-oân
 Sin-ka-pho
 Má-lâi-se-a
Gí-hē hun-lūi Hàn-Chōng gí-hē
  • Hàn-gú-cho̍k
Chó͘-gí Goân-sí Hàn-gí
Hun-chi
ISO 639-5 zhx
Glottolog sini1245  (Sinitic)
macr1275  (Macro-Bai)