Bân-gí (閩語), tī Tiong-kok mā thang kiò chò Hok-kiàn-ōe (福建話), sī gí-giân-ha̍k-ka tùi Hok-kiàn toā-pō͘-hūn Hàn-gí gí-giân ê thóng-ching, pau-koat Bân-lâm-gí, Bân-tang-gí, Phô͘-sian-gí, Bân-tiong-gí kap Bân-pak-gí. Kńg-tang, Hái-lâm kap Tiong-hoâ Bîn-kok ê Tâi-oân, iā ū lâng kóng chiah oē.

Bân-gí