Gí-hē (Eng-gí: language family), mā ū kóng gí-cho̍k, sī chí tùi kiōng-tông chó͘-sian giân-gí ia̍h sī chhin-tāi giân-gí hoat-tián chhut--lâi ê chi̍t kûn giân-gí. Keng-kòe pí-kàu giân-gí-ha̍k ê gián-kiù, thang hun-sek chhut chi̍t-ê gí-hē ê giân-gí sêng-oân

Iōng-gí

siu-kái

Ū-ê ha̍k-chiá chiong "gí-hē" chi̍t-ê iōng-gí kò͘-tēng ēng tī it-tēng ê hun-lūi chân-kip, chóng-sī ha̍k-kài tùi chi̍t khoán iōng-hoat bô chin it-tì.

Tī Eng-gí, thoân-thóng-siōng thang tī chi̍t-ê family ē-té hun branch; ùi branch ē-té koh hun group, ē chi̍t chân chài hun complex. Ji̍t-gí-sek ê su̍t-gí ū sú-iōng "gí-phài" (語派 goha) kap "gí-kûn" (語群 gogun), lâi kò-pia̍t piáu-tat gí-hē ē-té ê nn̄g chân chhù-hun-lūi; tī Hôa-gí-sek ê iōng-gí sī hun "gí-cho̍k" (語族) kap "gí-chi" (語支).