Kheh-ka-gí, iā kiò choè Kheh-gí kap Kheh-oē, sī 1 chióng gí-giân.

Kheh-ka-gí
Hak-kâ-ngî/客家語
Goân-chū kok-ka  Tiong-kok,  Tâi-oân,  Sin-ka-pho,  Má-lâi-se-a,  Ìn-nî
Sú-iōng tē-khu  Tiong-kok Kńg-tang, Hok-kiàn, Hiang-káng, Kang-sai;
 Tâi-oân
bú-gí sú-iōng-chiá
34,000,000
Kheh-gí Pe̍h-oē-jī
Hàn-jī
Koaⁿ-hong tē-ūi
Koaⁿ-hong gí-giân
 Tiong-hoâ Bîn-kok
Sêng-jīn sī chió-sò͘
bîn-cho̍k ê gí-giân
 Tiong-hoâ Bîn-kok ê 1 chióng kau-thong ūn-su gí-giân
Koán-lí ki-kò͘ Tiong-hoâ Bîn-kok Kheh-ka Úi-oân-hoē
Gí-giân tāi-bé
ISO 639-3 hak
Idioma hakka.png
Kheh-ka-gí ê hun-pò͘
Wikipedia
Wikipedia ū Kheh-ka-gí ê pán-pún.