Hàn-jī (漢字, Ji̍t-pún-oē: kanji, Hân-kok-oē: hanja, Oa̍t-lâm-oē: hán tư), sī iōng lâi siá kúi-nā-chióng hiān-tāi kap kó͘-tāi gí-bûn ê su-siá bûn-jī hē-thóng. Hiān-tāi ê Chi-ná, Ji̍t-pún, Hân-kok lóng ū sú-iōng Hàn-jī. M̄-koh Tiâu-sian í-keng hùi-tiāu. 20 sè-kí chìn-chêng, Oa̍t-lâm-bûn iáu ū lâng iōng Hàn-jī siá. Le̍k-sú-siōng mā bat ū kî-thaⁿ ê bîn-cho̍k iōng Hàn-jī he̍k-chiá hóng Hàn-jī lâi chhì siá in ê ōe. Hàn-jī tī Tang-a ê tē-ūi chha-put-to tiō-sī Au-chiu ê La-tin-jī.

Hanzi.svg

Hàn-jī ê te̍k-sekSiu-kái

Hàn-jī chú-iàu sī sì-kak-hêng--ê.

Pō·-siú (Jī-pêng)Siu-kái

Hun-lūiSiu-kái

Ián-piàn kap thôan-pò·Siu-kái

Tiong-kokSiu-kái

Tâi-oânSiu-kái

Oa̍t-lâmSiu-kái

Hàn-gí-giânSiu-kái

Chham-khóSiu-kái