Hàn-jī (漢字, Ji̍t-pún-oē: kanji, Hân-kok-oē: hanja, Oa̍t-lâm-oē: hán tư), sī iōng lâi siá kúi-nā-chióng hiān-tāi kap kó͘-tāi gí-bûn ê su-siá bûn-jī hē-thóng. Hiān-tāi ê Tiong-kok, Ji̍t-pún, Hân-kok, Tâi-oân lóng ū sú-iōng Hàn-jī. M̄-koh Tiâu-sian í-keng hùi-tiāu. 20 sè-kí chìn-chêng, Oa̍t-lâm-bûn iáu ū lâng iōng Hàn-jī siá. Le̍k-sú-siōng mā bat ū kî-thaⁿ ê bîn-cho̍k iōng Hàn-jī he̍k-chiá hóng Hàn-jī lâi chhì siá in ê ōe. Hàn-jī tī Tang-a ê tē-ūi chha-put-to tiō-sī Au-chiu ê La-tin-jī. Chit-má chú-iàu leh iōng hàn-jī ê tōa-pō͘-hūn sī kóng Hàn-gí ê só͘-chai.

Í hoân-thé-jī (tò-chhiú-pêng) kah kán-hòa-jī (chiàⁿ-chhiú-pêng) su-siá ê "漢字 (hàn-jī)"

Hàn-jī ê te̍k-sek

siu-kái

Hàn-jī chú-iàu sī sì-kak-hêng--ê.

Pō·-siú (Jī-pêng)

siu-kái

Hun-lūi

siu-kái

Ián-piàn kap thôan-pò·

siu-kái

Tiong-kok

siu-kái

Tâi-oân

siu-kái

Oa̍t-lâm

siu-kái

Hàn-jī tī 1 sè-kí tio̍h thoân ji̍p Oa̍t-lâm, Oa̍t-lâm-gí mā bat oân-choân kā hàn-jī tòng-chò sī su-siá iōng ê bûn-jī, lēng-gōa koh tī hàn-jī ê ki-chhó͘ siōng ka-kī chhòng-chō lâm-jī (喃字). tān-sī in-ūi su-siá siōng chiâⁿ bô hong-piān, só͘-í hàn-jī iā-sī siōng chú-iàu ê su-siá hong-sek. 1945 nî Oa̍t-lâm Bîn-chú Kiōng-hô-kok sêng-li̍p liáu-āu, kā hàn-jī hùi-tû, khai-sí sú-iōng hō-chò "kok-gí-jī" ê pheng-im bûn-jī. Chit-chūn ê Oa̍t-lâm-lâng í-keng khòaⁿ-bô hàn-jī ah.

Hàn-gí-giân

siu-kái

Chham-khó

siu-kái