Hàn-jī (漢字/汉字, Chù-im: ㄏㄢˋ ㄗˋ, Hàn-gí Phèng-im: Hànzì, Ji̍t-pún-oē: kanji, Hân-kok-oē: hanja, Oa̍t-lâm-oē: hán tư), he̍k-chiá Tn̂g-lâng-jī, sī iōng lâi siá kúi-nā-chióng hiān-tāi kap kó·-chá gí-bûn ê su-siá bûn-jī hē-thóng. Hiān-tāi ê Hàn-gí, Ji̍t-gí, Hân-gí lóng ū iōng-tio̍h Hàn-jī, kî-tiong Hân-bûn kan-na chhun Hân-kok ū iōng, Tiâu-sian í-keng hùi-tiāu. 20 sè-kí chìn-chêng, Oa̍t-lâm-bûn iáu ū lâng iōng Hàn-jī siá. Le̍k-sú-siōng mā bat ū kî-thaⁿ ê bîn-cho̍k iōng Hàn-jī he̍k-chiá hóng Hàn-jī lâi chhì siá in ê gí-giân.

Hanzi.svg

Hàn-jī ê te̍k-sek修改

Hàn-jī chú-iàu sī sì-kak-hêng--ê.

Pō·-siú (Jī-pêng)修改

Hun-lūi修改

Ián-piàn kap thôan-pò·修改

Tiong-kok修改

Tâi-oân修改

Oa̍t-lâm修改

Hàn-gí-giân修改

Chham-khó修改