Kháu-gí (口語) sī it-poaⁿ kháu-thâu kau-chè ê sî-chūn, sú-iōng ê gí-giân; chham su-bīn-gí tùi-hóan. Jîn-lūi ê só͘-ū bîn-cho̍k lóng ū kháu-gí ê chûn-chāi. Kháu-gí it-poaⁿ sī chioh-tioh siaⁿ-im lâi thôan-pò͘, m̄-kò bûn-ha̍k ê chok-phín ū-sî-chūn mā ē sú-iōng bûn-jī lâi kì-lo̍k kháu-gí.