Su-bīn-ōe (書面話) sī jîn-lūi tī su-siá kap o̍at-tho̍k ê sî-chūn só͘ sú-iōng ê ōe-gí hêng-sek. Su-bīn-ōe sī kiàn-li̍p tī kháu-gí ê ki-chhó͘ bīn-téng, thàu-kòe āu-bóe bûn-jī ê hoat-bêng lâi hoat-tián. M̄-sī ta̍k ê bîn-cho̍k lóng ū hoat-tián chhut in ka-kī ê su-bīn-ōe. Su-bīn-ōe mā ài phòe-ha̍p bat-jī chiah ū hoat-tō͘ liáu-kái, bô tha̍k-chheh--ê chheⁿ-mê-gû chiū tha̍k bô.