Bat-jī (捌字; Eng-bûn: literacy) kóng-ê sī lâng beh oa̍t-tho̍k kap su-siá bûn-jī ê ki-pún lêng-le̍k; m̄ bat-jī ê lâng pī hō-chò chheⁿ-mê-gû.

1970 chì 2000 nî, thong-sè-kài ê chheⁿ-mê-gû pi-lē.