Siaⁿ-imlâng kap kî-tha tōng-bu̍t ê chi̍t khoán kám-kak, i-ê pún-chit sī mi̍h-kiāⁿ, pau-hâm kò͘-thé, e̍k-thé kap khì-thé ê chìn-tōng só͘ cho͘-sêng ê pho.

Siong-koan siu-kái