E̍k-thé

ki-pún-siōng bô-hoat-tō͘ ap-sok ê lâu-chúi, ē-tàng piàn-hêng m̄-koh m̄-koán ap-le̍k ê chōng-hóng î-chhî kâng-khoán ê thé-chek

E̍k-thébu̍t-chit ê chi̍t khóan chōng-thài, lia̍p-chú tī chit-khóan siòng-thài iáu-bô kò͘-tēng ê hêng-thé, lia̍p-chú ê o̍ah-tāng khah chū-iû, tī kò͘-tēng ê un-tō͘ kap ap-le̍k lāi-bīn ū kò͘-tēng ê thé-chek.

Siong-koan hāng-bo̍k siu-kái