Bu̍t-chit (物質) sī chi̍t ê tī kho-ha̍k siōng, bô bêng-khak tēng-gī ê sû; it-poaⁿ kóng-ê sī put-piàn chit-liōng m̄-sī 0 ê mi̍h-kiāⁿ.

Bu̍t-chit ê chōng-thài.