Pún-bûn chí "bu̍t-phín", iú-koan tiān-náu iōng-gí, chhiáⁿ khoàⁿ Bu̍t-kiāⁿ (tiān-náu kho-ha̍k)

Mi̍h-kiāⁿ (乜件 / 物件) sī it-poaⁿ kháu-gí siōng tùi bu̍t-phín ê chheng-ūi.