0 (lêng, khòng, khang, khàng, 零, 〇, 空) sī chi̍t-ê sò͘-jī kap chéng-sò͘, tāi-piáu bô mi̍h-kiāⁿ, tī -1 liáu-āu, 1 ê chìn-chêng.

-1 0 1
Jī-chìn-hoat 0
Pat-chìn-hoat 0
Si̍p-jī-chìn-hoat 0
Si̍p-lio̍k-chìn-hoat 0
Jī-si̍p-chìn-hoat 0
Lô-má sò͘-jī N

0 m̄-sī chiàⁿ-sò͘, iā m̄-sī hū-sò͘.

Le̍k-sú

siu-kái

Maya-lâng pat hoat-bêng te̍k-pia̍t ê hû-hō lâi piáu-ta̍t 0 ê koan-liām.

Kīn-tāi phó͘-phiàn chhái-ēng ê hû-hō "0", i ê goân-hêng sī kó͘-tāi Ìn-tō͘ hoat-tián chhut--lâi-ê.


 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: 0