Kok-chióng ê sò͘
Ki-pún

Iân-sin

Kî-thaⁿ

 = 3.141592653…
 = 2.718281828…
 = 

Chéng-sò͘ (integer) pau-hâm chū-jiân-sò͘ (1, 2, 3, …), hū-chū-jiân-sò͘ (−1, −2, −3, ...) ham 0. Khah chèng-sek ê kóng-hoat sī: Chéng-sò͘ sī î-it 1 ê chiàⁿ goân-sò͘ lóng sī hó-sūn-sū (well-order)--ê, jî-chhiáⁿ ke-hoat ē-tit pó-chhî sūn-sū--ê chéng-sò͘-he̍k (integral domain). Chéng-sò͘ chham chū-jiân-sò͘ kāng khoán, lóng sī thang-sǹg chi̍p-ha̍p (countable set), goân-sò͘ sò͘-liōng bû-hān. Chéng-sò͘ koàn-sì ēng chho͘-thé Z ia̍h piáu-sī, Tek-gí Zahlen , sò͘-ba̍k ê ì-sù.

tāi-sò͘-lūn (algebraic number theory), chéng-sò͘ mā hō chò pí-lē chéng-sò͘ (rational integer), piáu-sī in sī pí-sò͘ lāi-té ê chéng-sò͘, thang kap pa̍t chióng koan-liām khu-pia̍t, khó-pí kóng Gaussian chéng-sò͘.