Kok-chióng ê sò͘
Ki-pún

Iân-sin

Kî-thaⁿ

 = 3.141592653…
 = 2.718281828…
 = 

Si̍t-sò͘ (實數; ) sī iú-lí-sò͘ chham bû-lí-sò͘ ê chóng-chheng. Si̍t-sò͘ ē-ēng ti̍t-koan khoàⁿ chò siáu-sò͘ (pau-hâm iú-hān kap bû-hān); in ē-ēng kā sò͘-te̍k thiân-boán. Si̍t-sò͘ chham hu-sò͘ kiōng-tông cho͘-sêng ho̍k-cha̍p-sò͘.