Kok-chióng ê sò͘
Ki-pún

Iân-sin

Kî-thaⁿ

 = 3.141592653…
 = 2.718281828…
 = 

Sò͘-ha̍k lāi-té kóng ê sò͘-sò͘ (素數, prime), mà ho͘-chó͘ chit-sò͘ (質數) sī kí phēng 1 toā, kan-taⁿ ē-tit hō͘ 1 kap i pún-sin tû ē chīn ê chū-jiân-sò͘. Iā tō sī kóng, sò͘-sò͘ tō sī tú-hó ū 2 ê iok-sò͘ ê chū-jiân-sò͘. Phēng 1 toā, koh m̄ sī sò͘-sò͘ ê chū-jiân-sò͘ hō-chò ha̍p-sêng-sò͘ (composite number). 0 kap 1 m̄ sī sò͘-sò͘ mā m̄ sī ha̍p-sêng-sò͘. Sò͘-sò͘ sī sò͘-lūn (number theory) ê ki-chân.

Sò͘-sò͘ ùi 2 khai-sí pâi, bô chīn-pōng:

2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97, 101, 103, 107, 109, 113, ...