Iok-sò͘ (約數) ia̍h-sī in-sò͘ (因數) sī chi̍t-ê chia̍p-khoàⁿ ê sò͘-ha̍k bêng-sû. Nā-chún chéng-sò͘ n tû-í m, kiat-kó sī bô î-sò͘ ê chéng-sò͘, án-ne m tiō sī n ê iok-sò͘, ah nm ê pōe-sò͘.