Ha̍p-sêng-sò͘ (合成數) he̍k-chiá ha̍p-sò͘ (合數) sī tû-liáu 1 kap chū-sin í-goā, iáu-ū kî-thaⁿ io̍k-sò͘ chûn-chāi ê chèng-chéng-sò͘. Àn-chiàu tēng-gī, múi-chi̍t-ê tāi-î 1 ê chéng-sò͘, nā m̄-sī sò͘-sò͘, chiū sī ha̍p-sêng-sò͘. 0 kap 1 m̄-sī sò͘-sò͘, iā m̄-sī ha̍p-sêng-sò͘. Pí-lūn kóng, chéng-sò͘ 14 sī chi̍t ê ha̍p-sêng-sò͘, in-ūi 14 ē-sái pī hun-kái sêng 2×7.

Thâu 105 ê ha̍p-sêng-sò͘ sī: 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 42, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 98, 99, 100, 102, 104, 105, 106, 108, 110, 111, 112, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 128, 129, 130, 132, 133, 134, 135, 136, 138, 140.

Sèng-chit

siu-kái
  • Só͘-ū tāi-î 2 ê ngó͘-sò͘ lóng sī ha̍p-sêng-sò͘. Siōng-sè ê ha̍p-sêng-sò͘ sī 4.
  • Múi-chi̍t-ê ha̍p-sêng-sò͘ lóng ē-sái iōng ûi-it ê sò͘-sò͘ sêng-chek hêng-sek lâi piáu-ta̍t, iā chiū sī soàn-su̍t ki-pún tēng-lí.
  • Jīm-hô chi̍t ê tāi-î 5 ê ha̍p-sêng-sò͘ n,   (Wilson tēng-lí).