10 (si̍p / cha̍p; 十 / 拾) sī chi̍t-ê sò͘-jī, sio̍k chū-jiân-sò͘ kap chéng-sò͘, tī 9 kap 11 chi kan.

9 10 11
sò͘-in-sò͘ hun-kái 2×5
Jī-chìn-hoat 1010
Pat-chìn-hoat 12
Si̍p-jī-chìn-hoat A
Si̍p-lio̍k-chìn-hoat A
Jī-si̍p-chìn-hoat A
Lô-má sò͘-jī X


Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: 10