Lô-má sò͘-jī

Lô-má sò͘-jī sī chi̍t-chióng sò͘-jī, ki-pún piáu-sī goân-chek sī:

  • Tiōng-ho̍k kúi kái tio̍h piáu-sī kúi pōe, pí-lūn "MM" sī "M" ê nn̄g pōe.
  • Chiàⁿ-pêng ke, tò-pêng kiám, pí-lūn "IV" piáu-sī "5 - 1", "VI" piáu-sī "5 + 1". M̄-koh ū chi̍t-kóa chè-hān.
  • Ka sòaⁿ piáu-sī chheng pōe, pí-lūn M (1000) tio̍h piáu-sī 1,000,000.
1582 nî ê bûn-kó.

Hû-hōSiu-kái

Hû-hō Sò͘-ta̍t
I 1 (it) (unus)
V 5 () (quinque)
X 10 (cha̍p) (decem)
L 50 (gō-cha̍p) (quinquaginta)
C 100 (chi̍t-pah) (centum)
D 500 (gō-pah) (quingenti)
M 1000 (chi̍t-chheng) (mille)
ↁ / IƆƆ 5000 (gō-chheng)
ↂ / CCIƆƆ 10000 (chi̍t-bān)